HOME | 로그인
Home > Products > Handheld computer> M3 UL10

M3 UL10
M3 UL10
M3 UL10
M3 UL10

M3 UL10 (피스톨 그립)
M3 UL10 (피스톨 그립) M3 UL10 (피스톨 그립)
M3 UL10 (피스톨 그립) M3 UL10 (피스톨 그립)
M3 UL10
M3 UL10
거친 산업 현장에 맞춤형 모바일 컴퓨터
- 833MHz CPU
- Windows CE 6.0
- 보다 선명한 Blanview LCD 적용
- 1D / 2D / 롱레인지 스캐너 지원
- WLAN IEEE 802.11 a/b/g
- 블루투스 Class II, v1.2 (EDR 지원)
- 사용자 편의성을 강조한 키패드 (55keys, 37keys)
- IP65, 1.8m 낙하테스트

M3 UL10 M3 UL10
M3 UL10 M3 UL10 (피스톨 그립)

사이트맵 | CONTACT US | ITC(정보기술 센터) | M3 MALL(온라인 쇼핑몰)